Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyễn's Group
In this Group: Nguyễn, Trần, Nguyễn, Nguyễn
D. Nguyễn Thị (20211030052) is a 41-year-old female living in the town of Huyện Yên Phong, Bắc Ninh. D. is the group leader of this four-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Phù Lưu nhóm 09 (Nhóm 09).

D. is married and has three adult children. She operates a family member's business making and selling general household furniture to local businesses and community members. D. has been engaged in this business for over ten years and earns approximately 3,500,000 VND a month.

In 2009, D. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 5,152,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional raw materials to expand her product offerings.

D. is now requesting a new loan of 7,392,000 VND which will be used to purchase tools and other equipment to expand the business. This loan will be her 2nd from SEDA. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. Trần Thị K. (0) is a 28-year-old female who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her furniture-making business.

2. Nguyễn Thị B. (0) is a 43-year-old female who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her furniture-making business.

3. Nguyễn Thị H. (0) is a 28-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her furniture-making business.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide micro-finance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
D. Nguyễn Thị (20211030052) là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. D. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Phù Lưu nhóm 09 (Nhóm 09).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán trang thiết bị gia dụng thông thường cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. D. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, D. kiếm được khoảng 3.500.000 VND. Vào 2009, D. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. D. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua nguyên liệu thô bổ sung để mở rộng việc giới thiệu sản phẩm. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.

Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Trần Thị K. (0) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

2. Nguyễn Thị B. (0) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

3. Nguyễn Thị H. (0) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 85
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 19,090.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Nguyễn's Group's $1,450 loan helped a member to purchase tools and other equipment to expand the business.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jun 15, 2010
Listed
Jul 12, 2010
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Feb 15, 2011