A loan of $1,900 helped a member to purchase additional inventory and to use as working capital.


Nguyễn's Group's story

N. Nguyễn Thị (20201030053) is a 38-year-old female living in the town of Yên Phong, Bắc Ninh. N. is the group leader of this seven-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Phố Chờ 2 nhóm 10 (Nhóm 10).

N. is married and has four school-aged children. She owns and operates a specialized retail store, selling bicycles in the local community. She has been engaged in this business for over eleven years and earns approximately 3,700,000 VND a month.

N. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is now requesting a new loan of 5,152,000 VND which will be used to purchase additional inventory and used as working capital. The loan will be her first from SEDA. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. Nguyễn Thị Thế (0) is a 25-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her butcher shop.

2. Nguyễn Thị Tư (0) is a 29-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business making and selling food.

3. Nguyễn Thị T. (0) is a 23-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her specialized retail store.

4. Đặng Thị T. (0) is a 30-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her tailoring business.

5. Nghiêm Thị L. (0) is a 29-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.

6. Bùi Thị H. (0) is a 33-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business making and selling food.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
N. Nguyễn Thị (20201030053) là 38 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. N. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Phố Chờ 2 nhóm 10 (Nhóm 10).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán xe đạp trong cộng đồng địa phương. N. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 11 năm. Từ các hoạt động này, N. kiếm được khoảng 3.700.000 VND. N. đã tham gia SEDA để có thể T. cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Nguyễn Thị Thế (0) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng T.t.

2. Nguyễn Thị Tư (0) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

3. Nguyễn Thị T. (0) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

4. Đặng Thị T. (0) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.

5. Nghiêm Thị L. (0) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

6. Bùi Thị H. (0) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ T. tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Đặng, Nghiêm, BùiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details