A loan of $1,325 helped a member to purchase additional products to sell.


06.02.01-Hoằng Châu-Hoằng Hóa Group's story

Hoa C. Thị (6) is a 46-year-old woman living in the town of Hoằng Hóa-Thanh Hóa. Hoa is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 06.02.01-Hoằng Châu-Hoằng Hóa (06.02.01-Hoằng Châu-Hoằng Hóa).


Hoa is married and has 2 adult children. To making a living, Hoa operates a family member's business venture: a specialized retail store. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from selling flowers in the local community. Hoa has been engaged in this business for over 6 years and earns approximately 1,000,000 VND a month from these activities.


In 2005, Hoa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hoa has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 5,000,000 VND which will be used to purchase additional products to sell. This will be the 4th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hoa plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. N. Thị Lương (8) is a 36-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.


2. Lê Thị Hồng (57) is a 37-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.


3. H. Thị Nương (37) is a 35-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.


4. Lê Thị Thi (35) is a 38-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hoa C. Thị (6) là 46 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoằng Hóa-Thanh Hóa. Hoa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 06.02.01-Hoằng Châu-Hoằng Hóa (06.02.01-Hoằng Châu-Hoằng Hóa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán hoa trong cộng đồng địa phương. Hoa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, Hoa kiếm được khoảng 1,000,000 VND. Vào 2005, Hoa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hoa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Lương (8) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Lê Thị Hồng (57) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. H. Thị Nương (37) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Lê Thị Thi (35) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Hoa, Lương, Hồng, Nương, ThiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details