A loan of $2,275 helped a member to support several small businesses.


Nguyễn's Group's story

Tý Nguyễn Thị is 51 years old and lives in the town of huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. She leads a seven-person L. group. While each member of the group receives an individual L., they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this group is Đông Mai nhóm 02 (Nhóm 02).

Tý is married, has one grown child, and makes a living by raising chickens to sell. She has been in this business for more than five years and earns approximately 5.000.000 VND a month from her work.

In 2009, Tý joined SEDA to gain access to financial services to help improve her life and ability to engage in business. She has successfully repaid a previous L. of 5.152.000 VND from SEDA, and used it to buy more livestock to raise. She is now requesting a new L. of 7.840.000 VND to buy feed and other supplies. She plans to use the additional revenue generated by this L. to continue expanding her business.

About the Other Borrowers in the Group:
1. Ngô Thị T. is 45 years old and requesting a 5.152.000 VND L. to support her furniture-making business.

2. Ngô Thị L. is 26 years old and requesting a 7.392.000 VND L. to support her furniture-making business.

3. Ngô Thị Phố is 47 years old and requesting a 5.152.000 VND L. to support her furniture-making business.

4. Nguyễn Thị L. is 29 years old and requesting a 5.152.000 VND L. to support her retail store.

5. Nguyễn Thị H. is 40 years old and requesting a 6.944.000 VND L. to support her furniture-making business.

6. Ngô Thị Huệ (0) is 24 years old and requesting a 5.152.000 VND L. to support her furniture-making business.

About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this L. was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tý Nguyễn Thị (20211010016) là 51 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. Tý là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đông Mai nhóm 02 (Nhóm 02).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. Tý thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Tý kiếm được khoảng 5.000.000 VND. Vào 2009, Tý đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tý đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.840.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Ngô Thị T. (0) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


2. Ngô Thị L. (0) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


3. Ngô Thị Phố (0) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Nguyễn Thị L. (0) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


5. Nguyễn Thị H. (0) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


6. Ngô Thị Huệ (0) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Nguyễn, Ngô, Ngô, Ngô, Nguyễn , Nguyễn, NgôLoan details


Lenders and lending teamsLoan details