A loan of $650 helped a member to purchase baby livestock to raise and later sell.


05.02.12 Hoang Hoa Group's story

"Tu C. T. (65), a 52 year-old female living in the town of H. Hoa, Thanh Hoa, is the leader of a four-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 05.02.12 H. Hoa (05.02.12 H. Hoa).Tu, who is married and has three adult -aged children, raises cattle for sale. Engaged in this business for over 20 years, she earns approximately 200.000 VND a month. In 2010, Tu joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Tu is requesting her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women in the amount of 3.079.800 VND to purchase baby livestock to raise and later sell. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.About the Other Borrowers in the Group:1. H. T. Hien (66) is a 30 year-old female requesting a 3.079.800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.2. N. T. Anh (67) is a 25 year-old female who is requesting a 3.079.800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.3. L. T. Thuong (33) is a 29 year-old female who is requesting a 3.079.800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partners to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tu C. T. (65) là 52 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố H. Hoa , Thanh Hoa. Tu là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 05.02.12 H. Hoa (05.02.12 H. Hoa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Tu thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 20 năm. Từ các hoạt động này, Tu kiếm được khoảng 200.000 VND. Vào 2010, Tu đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tu đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3.079.800 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. H. T. Hien (66) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. T. Anh (67) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. L. T. Thuong (33) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Tu, Hien, Anh, ThuongLoan details


Lenders and lending teamsLoan details