A loan of $950 helped a member to invest in expanding her business.


03.1.9 Nam Ngan Group's story

Hai C. T. (43) is a 46-year-old female living in the town of T. Hoa. She is the group leader of this three-member group loan offered by T. Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 03.1.9 Nam Ngan (02,03,1.9 Nam Ngạn).

Hai is married and has two adult children. She owns and operates a food stall, selling pork products in the local community. She has been engaged in this business for over ten years and earns approximately 3,000,000 VND a month.

In 2009, Hai joined T. Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 1,963,500 VND from T. Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding her business.

Hai is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will again be used to invest in expanding her business. The loan will be her 2nd from T. Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the other borrowers in the group:

1. N. T. T. Thuy (44) is a 21-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.

2. N. T. T. (45) is a 30-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her specialized retail store.


About T. Hoa Fund for Poor Women:
The mission of T. Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the T. Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
Hai C. T. (43) là 46 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố T. Hoa. Hai là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 03,1,9 Nam Ngan (02,03,1.9 Nam Ngạn).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên T. nhập, mà nguồn T. nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ thịt heo trong cộng đồng địa phương. Hai thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Hai kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Vào 2009, Hai đã tham gia T. Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hai đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1,963,500 VND từ T. Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.

Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ T. Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. T. T. Thuy (44) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

2. N. T. T. (45) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,000,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

Về T. Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo T. Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh T. Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hai, Thuy, ThuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details