A loan of $1,750 helped a member to invest in expanding the business.


Nguyễn's Group's story

"H. Nguyễn Thị (20201070009) is a 30 year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. H. is the group leader of a 6-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Trung Bạn 2 - Nhóm 08 (8).

H. is married and has 3 school-aged children. To making a living, H. owns & operates a business butchering & selling pork in the local community. H. has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 3,800,000 VND a month from these activities.

In 2009, H. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and to have the ability to engage in business activities. H. has successfully repaid a previous loan of 4,256,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is requesting a new loan of 6,496,000 VND, which will be used to invest in expanding the business. This will be the H.'s 2nd loan from SEDA. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị H. (20201070008) is a 33 year-old female who is requesting a 4,256,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


2. Nghiêm Thị H. (20201070044) is a 20 year-old female who is requesting a 4,256,000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


3. Nguyễn Thị S. (20201070045) is a 58 year-old female who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her service-based business.


4. Nghiêm Thị H. (20201070042) is a 26 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


5. Nguyễn Thị L. (20201070043) is a 27 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


H. Nguyễn Thị (20201070009) là 30 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. H. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Trung Bạn 2 - Nhóm 08 (8).


Trong khi không phải chỉ có các pH. thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ giết mổ & bán T.t heo trong cộng đồng địa pH.. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 3.800.000 VND. Vào 2009, H. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. H. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.256.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.496.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị H. (20201070008) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Nghiêm Thị H. (20201070044) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


3. Nguyễn Thị S. (20201070045) là 58 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


4. Nghiêm Thị H. (20201070042) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


5. Nguyễn Thị L. (20201070043) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Nghiêm, Nguyễn, Nghiêm, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details