A loan of $2,025 helped a member to purchase baby livestock to raise & sell in the future.


03 Hoang Hoa Group's story

Thu Nguyễn is a 35-year-old femaL. living in the town of Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Thu is the group leader of a nine-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 03 Hoàng Hóa.


Thu is married and has three adult children. To making a living, Thu owns and operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. WhiL. not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising cattL. for saL.. Thu has been engaged in this business for more than 15 years and earns approximately 2,000,000 VND a month from these activities.


In 2010, Thu joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Thu is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a new loan of 4,248,000 VND, which will be used to purchase baby livestock to raise and sell in the future. The loan will be her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Thu plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Phạm Thị Hằng is a 54-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


2. Lê Thị Cúc is a 28-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


3. lê Thị Kiểm is a 39-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


4. Phạm Thị Đức is a 52-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


5. Phạm Thị Trà is a 63-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


6. Lê Thị Hợp is a 25-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


7. Nguyễn Thị Huệ is a 30-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


8. Nguyễn Thị Kim is a 38-year-old femaL. who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Thu Nguyễn (110) là 35 tuổi nữ. Cô ấy sống ở Hoàng Hóa _ Thanh Hóa. Thu là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 03 Hoàng Hóa (03 Hoàng Hóa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Thu thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 15 năm. Từ các hoạt động này, Thu kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2010, Thu đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Thu đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Phạm Thị Hằng (99) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


2. Lê Thị Cúc (116) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. lê Thị Kiểm (98) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. Phạm Thị Đức (117) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


5. Phạm Thị Trà (100) là 63 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


6. Lê Thị Hợp (118) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


7. Nguyễn Thị Huệ (97) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


8. Nguyễn Thị Kim (101) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Thu, Hang, Cuc, Kiem, Duc, Tra, Hop, Hue, KimLoan details


Lenders and lending teamsLoan details