A loan of $950 helped a member to purchase breeding livestock.


18.04.024 Quang Hung Group's story

Dung N. T.ị (63) is a 33-year-old femaL. living in the town of Thanh Hóa. Dung is the group leader of a three-member group loan offered by Kiva partner, Fund for Thanh Hoa Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they are all responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 024 Quảng Hưng.

Dung is married and has three infant-aged children. To make a living, Dung owns and operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. The main source of income for the business comes from raising pigs for saL.. Dung has been engaged in this business for over 20 years and earns approximately 1,500,000 VND a monT. from these activities.

In 2008, Dung joined Fund for Thanh Hoa Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Dung has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Fund for Thanh Hoa Poor Women. This loan was used to purchase baby livestock to raise and sell in the future. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND, which will be used to purchase breeding livestock. The loan will be her fourT. from Fund for Thanh Hoa Poor Women. Dung plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.


About the other borrowers in the group

1. Hoàng T.ị Tâm (64) is a 25-year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.
2. Lê T.ị Khuyên (65) is a 39-year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


About Fund for Thanh Hoa Poor Women

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Dung N. T.ị (63) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở T.ành phố Thanh Hóa. Dung là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các T.ành viên. Mặc dù mỗi T.ành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các T.ành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính T.ức của nhóm vay này là 024 Quảng Hưng (024 Quảng Hưng).


Trong khi không phải chỉ có các phương T.ức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Dung T.ực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 20 năm. Từ các hoạt động này, Dung kiếm được khoảng 1500000 VND. Vào 2008, Dung đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có T.ể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Dung đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 4T. khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Hoàng T.ị Tâm (64) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực T.ực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán T.ức ăn.


2. Lê T.ị Khuyên (65) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông T.ôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được T.ông báo bằng biểu mẫu để có T.ể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch T.ủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục T.ông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp T.ông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Dung, Tam, KhuyenLoan details


Lenders and lending teamsLoan details