A loan of $1,375 helped a member to purchase additional products to sell.


Nguyễn's Group's story

Ngũ Nguyễn Thị (20203020048) is a 45-year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Ngũ is the group leader of a 5-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đông Thái nhóm 09 (9).

Ngũ is married and has 2 school-aged children. To making a living, Ngũ owns & operates a business making & selling food. The main source of income for the business comes from selling snacks & other delicacies in the local community. Ngũ has been engaged in this business for over 6 years and earns approximately 5.000.000 VND a month from these activities.

Ngũ joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is now requesting a loan of 5.152.000 VND which will be used to purchase additional products to sell. This will be the 1st loan taken out by the borrower from SEDA. Ngũ plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:

1. Trương Thị L. (20203020049) is a 52-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her general store.

2. Trương Thị Huệ (20203020050) is a 24-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her service-based business.

3. Đinh Thị C. (20203020051) is a 57-year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her fishing business.

4. Trần Thị Hà (20203020050) is a 26-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her service-based business.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Ngũ Nguyễn Thị (20203020048) là 45 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Yên Phong - Bắc Ninh. Ngũ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên C. thức của nhóm vay này là Đông Thái nhóm 09 (9).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập C. của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán thức ăn nhanh & những loại thực phẩm cao cấp khác trong cộng đồng địa phương. Ngũ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, Ngũ kiếm được khoảng 5.000.000 VND. Ngũ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài C. giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Trương Thị L. (20203020049) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích C. của việc kinh doanh là kinh doanh cửa H.ng bách hóa.


2. Trương Thị Huệ (20203020050) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích C. của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


3. Đinh Thị C. (20203020051) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích C. của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh hải sản.


4. Trần Thị Hà (20203020050) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích C. của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài C. vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & C. xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nguyễn, Trương , Trương , Đinh, TrầnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details