A loan of $750 helped a member to purchase baby livestock to raise & sell in the future.


03.06.0030 Hoàng Hóa Group's story

Sâm Lê Thị (9) is a 38-year-old female living in the town of Hoàng Hóa _ Thanh Hóa. Sâm is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 0030 Hoàng Hóa (03.06.0030 Hoàng Hóa).


Sâm is married and has four school-aged children. To making a living, Sâm operates a family member's business raising cattle for sale. Sâm has been engaged in this business for over three years and earns approximately 500,000 VND a month from these activities.


In 2007, Sâm joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Sâm has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise & sell in the future. She is now requesting a new loan of 3,079,800 VND, which will be used to purchase baby livestock to raise & sell in the future. The loan will be the fourth loan taken out by Sâm from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Sâm plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. T. Thị Hòa (94) is a 31-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.


2. T. Thị Điều (45) is a 48-year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.


3. L. Thị Thu (29) is a 34-year-old female who is requesting a 2,442,600 VND loan to support her business raising livestock.


4. Lê Thị Phượng (28) is a 23-year-old female who is requesting a 2,442,600 VND loan to support her business raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Sâm Lê Thị (9) là 38 tuổi nữ. Cô ấy sống ở Hoàng Hóa _ Thanh Hóa. Sâm là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 0030 Hoàng Hóa (03.06.0030 Hoàng Hóa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Sâm thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Sâm kiếm được khoảng 500.000 VND. Vào 2007, Sâm đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Sâm đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3.079.800 VND.


Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. T. Thị Hòa (94) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. T. Thị Điều (45) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. L. Thị Thu (29) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.442.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Lê Thị Phượng (28) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.442.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Sâm, Hòa, Điều, Thu , PhượngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details