A loan of $700 helped a member to purchase baby livestock to raise & sell in future.


02.03.011-Hoang Hoa Group's story

Hong N. T. (5) is a 57 year-old woman living in the town of Hoang Hoa - Thanh Hoa. She is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.03.011-Hoang Hoa (02.03.011 Hoang Hoa).

Hong is married and has three adult children. To making a living, she raises cattle for sale and has done so for over 10 years earning approximately 600.000 VND a month.

In 2003, Hong joined the Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 3.079.800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. The loan was used to purchase baby livestock to raise and sell. She is now requesting a new loan of 2.442.600 VND which will also be used to purchase baby livestock. This will be the eighth loan taken out by Hong from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.


About the other borrowers in the group:

1. C. T. Hang (61) is a 50 year-old woman who is requesting a 3.079.800 VND loan to support her business raising livestock.

2. N. T. Diem (37) is a 27 year-old woman who is requesting a 2.442.600 VND loan to support her business raising livestock.

3. C. T. Loi (54) is a 56 year-old female who is requesting a 2.442.600 VND loan to support her business raising livestock.

4. C. T. Lieu (71) is a 32 year-old woman who is requesting a 2.442.600 VND loan to support her business raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hong N. T. (5) là 57 tuổi nữ. Cô ấy sống ở Hoang Hoa - Thanh Hoa. Hong là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02.03.011-Hoang Hoa (02.03.011 Hoang Hoa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Hong thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Hong kiếm được khoảng 600.000 VND. Vào 2003, Hong đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hong đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 2.442.600 VND.


Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. C. T. Hang (61) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.079.800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. T. Diem (37) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.442.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. C. T. Loi (54) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.442.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. C. T. Lieu (71) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.442.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Hong, Hang, Diem, Loi, LieuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details