A loan of $1,350 helped a member to purchase raw ingredients needed to make products for sale.


03.01.04 Hoang Hoa Group's story

Bay L. T. (4) is a 60 year-old femaL. living in the town of Hoang Hoa, Thanh Hoa. Bay is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 03.01.04.

Bay is married and has 4 adult -aged children. To making a living, Bay operates a family member's business venture in the food sector making & selling food. The main source of income for the business comes primarily from selling seafood products such as fish and shrimp in the local community. Bay has been engaged in this business for over 30 years and earns approximately 1.500.000 VND a month from these activities.

In 2005, Bay joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Bay has successfully repaid a previous loan of 3.079.800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. The previous loan was used to purchase raw ingredients needed to make products for saL.. She is now requesting a new loan of 5.000.000 VND which also will be used to purchase raw ingredients needed to make products for saL.. The loan will be the 6th loan taken out by Bay from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Bay plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. N. T. Dan (121) is a 51 year-old femaL. who is requesting a 5.000.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

2. N. T. Nguyet (122) is a 27 year-old femaL. who is requesting a 5.000.000 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.

3. T. T. Tuyen (123) is a 25 year-old femaL. who is requesting a 5.000.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

4. L. T. Binh (124) is a 35 year-old femaL. who is requesting a 5.000.000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Bay L. T. (4) là 60 tuổi nữ. Cô ấy sống ở Hoang Hoa, Thanh Hoa. Bay là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 03.01.04 Hoang Hoa (03.01.04 Hoang Hoa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán hải sản như cá và tôm trong cộng đồng địa phương. Bay thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 30 năm. Từ các hoạt động này, Bay kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2005, Bay đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Bay đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần T.ết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. T. Dan (121) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


2. N. T. Nguyet (122) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


3. T. T. Tuyen (123) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


4. L. T. Binh (124) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Bay, Dan, Nguyet, Tuyen, BinhLoan details


Lenders and lending teamsLoan details