A loan of $1,375 helped a member to invest in expanding the business.


Nguyễn's Group's story

Hà Nguyễn Thị T. (20201030047) is a 40-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Nịnh. Hà is the group leader of a five-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Phố Chờ 1 - nhóm 09 (Nhóm 09).


Hà is married and has three school-aged children. To making a living, Hà works in someone else's business providing photography services to local community members. Hà has been engaged in this business for over six years and earns approximately 2.600.000 VND a month from these activities.


Hà joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hà is requesting for the first time a loan from SEDA. She is now requesting a new loan of 5.152.000 VND, which will be used to invest in expanding the business. The loan will be the first loan taken out by the borrower from SEDA. Hà plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Đình Hảo (20201030048) is a 36-year-old male who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his business operating a service-based business.


2. Nguyễn Thị Bích Đào (20201030049) is a 44-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business operating a service-based business.


3. Nguyễn Thị Vụ (20201030050) is a 49-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business operating a service-based business.


4. Đoàn Thị H. (20201030051) is a 50-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business operating a service-based business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hà Nguyễn Thị T. (20201030047) là 40 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Yên Phong - Bắc Nịnh. Hà là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Phố Chờ 1 - nhóm 09 (Nhóm 09).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên T. nhập, mà nguồn T. nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ chụp hình cho người dân trong cộng đồng địa phương. Hà thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, Hà kiếm được khoảng 2.600.000 VND. Hà đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hà đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Đình Hảo (20201030048) là 36 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


2. Nguyễn Thị Bích Đào (20201030049) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


3. Nguyễn Thị Vụ (20201030050) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


4. Đoàn Thị H. (20201030051) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có T. nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, ĐoànLoan details


Lenders and lending teamsLoan details