Check out some available loans that are similar to this one!
Ngô's Group
In this Group: Ngô, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn
Hằng Ngô Thị (20211020017) is a 28-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Hằng is the group leader of a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ngô Nội 1 - Nhóm 03 (Nhóm 03).


Hằng is married and has two infants. To making a living, Hằng owns & operates a business raising pigs for sale. Hằng has been engaged in this business for over five years and earns approximately 2.000.000 VND a month from these activities.


In 2008, Hằng joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hằng has successfully repaid a previous loan of 4.256.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise & sell in the future. She is now requesting a new loan of 7.392.000 VND, which will be used to purchase livestock feed & other supplies. The loan will be the third loan taken out by the borrower from SEDA. Hằng plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị Ước (20211020018) is a 54-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business raising livestock.


2. Nguyễn Thị M. (20211020015) is a 34-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business raising livestock.


3. Nguyễn Thị H. (20211020014) is a 29-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business making & selling food.


4. Nghiêm Thị Chín (20211020016) is a 27-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business providing recycling services.


5. Nguyễn Bá Tuấn (20211020043) is a 34-year-old male who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his business providing recycling services.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hằng Ngô Thị (20211020017) là 28 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Hằng là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ngô Nội 1 - Nhóm 03 (Nhóm 03).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để B.n. Hằng thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hằng kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2008, Hằng đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hằng đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.256.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & B.n sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.


Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị Ước (20211020018) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Nguyễn Thị M. (20211020015) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Nguyễn Thị H. (20211020014) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn B.n thức ăn.


4. Nghiêm Thị Chín (20211020016) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là cung cấp dịch vụ tái chế.


5. Nguyễn Bá Tuấn (20211020043) là 34 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là cung cấp dịch vụ tái chế.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông B.o bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông B.o các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 57
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,278,400
  Funds lent in using Kiva
 • 19,038.7
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Ngô's Group's $2,125 loan helped a member to purchase livestock feed & other supplies.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 9, 2010
Listed
Mar 2, 2010
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Feb 24, 2011