A loan of $2,125 helped a member to purchase livestock feed & other supplies.


Ngô's Group's story

Hằng Ngô Thị (20211020017) is a 28-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Hằng is the group leader of a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ngô Nội 1 - Nhóm 03 (Nhóm 03).


Hằng is married and has two infants. To making a living, Hằng owns & operates a business raising pigs for sale. Hằng has been engaged in this business for over five years and earns approximately 2.000.000 VND a month from these activities.


In 2008, Hằng joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hằng has successfully repaid a previous loan of 4.256.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise & sell in the future. She is now requesting a new loan of 7.392.000 VND, which will be used to purchase livestock feed & other supplies. The loan will be the third loan taken out by the borrower from SEDA. Hằng plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị Ước (20211020018) is a 54-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business raising livestock.


2. Nguyễn Thị M. (20211020015) is a 34-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business raising livestock.


3. Nguyễn Thị H. (20211020014) is a 29-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business making & selling food.


4. Nghiêm Thị Chín (20211020016) is a 27-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business providing recycling services.


5. Nguyễn Bá Tuấn (20211020043) is a 34-year-old male who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his business providing recycling services.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hằng Ngô Thị (20211020017) là 28 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Hằng là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ngô Nội 1 - Nhóm 03 (Nhóm 03).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để B.n. Hằng thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hằng kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2008, Hằng đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hằng đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.256.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & B.n sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.


Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị Ước (20211020018) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Nguyễn Thị M. (20211020015) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Nguyễn Thị H. (20211020014) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn B.n thức ăn.


4. Nghiêm Thị Chín (20211020016) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là cung cấp dịch vụ tái chế.


5. Nguyễn Bá Tuấn (20211020043) là 34 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là cung cấp dịch vụ tái chế.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông B.o bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông B.o các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Ngô, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details