A loan of $1,675 helped a member to purchase equipment needed to improve her business.


Hà's Group's story

Huệ Hà Thị (20203020028) is a 22-year-old female living in the town of Yên Phong, Bắc Ninh. Huệ is the group leader of a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đông Thái 2 - Nhóm 06 (Nhóm 06).

Huệ is married and has two infant children. She owns and operates a business providing hairdressing and beauty services to local community members. She has been engaged in this business for over five years and earns approximately 3,000,000 VND a month.

Huệ joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is requesting a loan of 5,152,000 VND which will be used to purchase equipment to improve her business. The loan will be her first from SEDA.

Huệ plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. Trương Thị Q. (20203020029) is a 60-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.

2. Nguyễn Thị Xã (20203020030) is a 56-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.

3. Lưu Thị Hà (20203020031) is a 33-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.

4. Kim Thị M. (20203020032) is a 34-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.

5. Dương Thị B. (20203020033) is a 39-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her manufacturing business.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
Huệ Hà Thị (20203020028) là 22 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Yên Phong - Bắc Ninh. Huệ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đông Thái 2 - Nhóm 06 (Nhóm 06).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ làm tóc & làm đẹp cho người dân trong cộng đồng địa phương. Huệ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Huệ kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Huệ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huệ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,152,000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Trương Thị Q. (20203020029) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Nguyễn Thị Xã (20203020030) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Lưu Thị Hà (20203020031) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

4. Kim Thị M. (20203020032) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. Dương Thị B. (20203020033) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh sản xuất.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hà, Trương, Nguyễn, Lưu, Kim, DươngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details