A loan helped a member to invest in expanding the business.


Trần's Group's story

Luyến Trần Thị (20203040072) is a 33-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Luyến is the group leader of a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đồng Thôn - Nhóm 12 (Nhóm 12).


Luyến is married and has three school-aged children. To make a living, Luyến owns & operates a business venture in the services sector operating a service-based business. The main source of income for the business comes primarily from providing food services to local community members. Luyến has been engaged in this business for over five years and earns approximately 5,000,000 VND a month from these activities.


Luyến joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Luyến is requesting for the first time a loan from SEDA. She is requesting a new loan of 5,152,000 VND, which will be used to invest in expanding the business. The loan will be the first loan taken out by Luyến from SEDA. Luyến plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of the borrower's family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị S. (20203040073) is a 62-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a furniture making business.


2. Đặng Thị Thắm (20203040074) is a 30-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


3. Trương Thị N. (20203040075) is a 37-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


4. Nguyễn Thị Huyền (20203040076) is a 27-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.


5. Nguyễn Thị Thắm (20203040077) is a 37-year-old female who is requesting a 4,256,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of VietN..


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Luyến Trần Thị (20203040072) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Luyến là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đồng Thôn - Nhóm 12 (Nhóm 12).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ thực phẩm cho người dân trong cộng đồng địa phương. Luyến thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Luyến kiếm được khoảng 5.000.000 VND. Luyến đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Luyến đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị S. (20203040073) là 62 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


2. Đặng Thị Thắm (20203040074) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


3. Trương Thị N. (20203040075) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Nguyễn Thị Huyền (20203040076) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


5. Nguyễn Thị Thắm (20203040077) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt N.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Trần, Nguyễn, Đặng, Trương, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details