A loan of $1,400 helped a member to invest in expanding their businesses.


Trương's Group's story

D. Trương Thị is a 34-year old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. D. is the group leader of a five-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đông Thái 2 - Nhóm 04 (Nhóm 04).

D. is married and has three school-aged children. To make a living, D. owns and operates a business selling home products. The main source of business income comes from selling personal home products to tourists and local community members. D. has worked in this business for over two years and earns approximately 3,200,000 Viet Nam Dong (VND) a month.

D. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. D. is requesting a loan of 5,152,000 VND, which will be used to invest in expanding the business. This will be her first loan from SEDA. D. plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:
1. Cao Thị H. is a 46-year old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.
2. Mẫn Thị T. is a 27-year old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her handicraft business.
3. Trương Thị T. is a 33-year old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.
4. Trương Thị H. is a 26-year old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.

About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

D. Trương Thị (20203020013) là 34 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. D. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đông Thái 2 - Nhóm 04 (Nhóm 04).

Trong khi không phải chỉ có các pH. thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các sản phẩm gia dụng cá nhân cho du khách và người dân trong cộng đồng địa pH.. D. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, D. kiếm được khoảng 3.200.000 VND. D. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. D. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.
Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Cao Thị H. (20203020014) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

2. Mẫn Thị T. (20203020016) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

3. Trương Thị T. (20203020017) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

4. Trương Thị H. (20203020018) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Trương, Cao, Mẫn, Trương, TrươngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details