A loan of $2,275 helped a member expand the business.


02-Dong Hai Group's story

"Huong L. T. (19) is a 32 year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Huong is the group leader of a 7-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02-Dong Hai (16-05-02).

Huong is married and has two school-aged children. To make a living, Huong owns and operates a butcher shop, selling a variety of meats in the local community. Huong has been in this business for over a year and earns approximately 2.500.000 VND a month.

In 2004, Huong joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Huong has successfully repaid a previous loan of 3.079.800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to expand the business. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND to expanding the business even more. The loan will be her ninth from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Huong plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. P. T. Quyet (26) is a 27 year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. P. T. Luan (20) is a 38 year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.

3. N. T. Chien (21) is a 48 year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

4. N. T. Van (15) is a 41 year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

5. L. T. Loi (12) is a 50 year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

6. L. T. Binh (19) is a 47 year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.
---------------------------------------------

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


Huong L. T. (19) là 32 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Huong là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02-Dong Hai (16-05-02).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ giết mổ & bán nhiều loại thịt khác nhau trong cộng đồng địa phương. Huong thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 1 năm. Từ các hoạt động này, Huong kiếm được khoảng 2.500.000 VND. Vào 2004, Huong đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huong đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 9th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. P. T. Quyet (26) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. P. T. Luan (20) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


3. N. T. Chien (21) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. N. T. Van (15) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. L. T. Loi (12) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


6. L. T. Binh (19) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Huong, Quyet, Luan*, Chien, Van, Loi, Binh
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details