A loan of $1,625 helped a member to invest in expanding the business.


01-Dong Son Group's story

"Nhung D. T. (10) is a 50 year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Nhung leads a five member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group will receive an individual loan, they all are responsibL. for paying back the entire loans if someone is delinquent or defaults. The official name of this group is 01-Dong Son (37166).

Nhung is married and has three adult-aged children. To make a living, Nhung runs a general store, selling a variety of products in the local community. Nhung has been in this business for over four years and earns approximately 1.500.000 VND a month.

In 2004, Nhung joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Nhung successfully repaid a previous loan of 3.079.800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women to expand the business. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND to further expand the business. The loan will be the eigth from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Nhung plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. T. Dan (11), a 53 year-old woman is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business specialized retail store.

2. N. T. Loan (9), a 61 year-old woman is requesting a 6.000.000 VND loan to support her specialized retail store.

3. N. T. Thanh (8), a 49 year-old woman is requesting a 6.000.000 VND loan to support her specialized retail store.

4. L. T. T. (12), a 47 year-old is requesting a 6.000.000 VND loan to support her specialized retail store.
-------------------------------------------------
About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


Nhung D. T. (10) là 50 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Nhung là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 01-Dong Son (37166).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại sản phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. Nhung thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Nhung kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2004, Nhung đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Nhung đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. T. Dan (11) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. N. T. Loan (9) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. N. T. Thanh (8) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


4. L. T. T. (12) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . D. việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Nhung, Dan, Loan, Thanh, ThiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details