A loan of $1,575 helped a member to purchase livestock.


Nguyễn Thị's Group's story

M. Nguyễn Thị's main source of income comes from raising chickens for sale. M. is 35-year-old woman living in the town of Đông Anh - Hà nội. M. is married and has two school-age children. M. has been in this business for over 10 years and earns approximately 2.000.000 dong (VND) a month.

In 2007, M. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living conditions and enable her to engage in business activities. M. has successfully repaid a previous loan of 4.876.000 VND from SEDA which was used to purchase livestock to raise and sell. She is now requesting a new loan of 5.886.000 VND which will be used to purchase livestock to raise and sell. This will be her fifth loan from SEDA. M. plans to use the additional revenue to pay for the tuition fees of her children.

M. is the leader of a six member group accessing a loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members (if someone is delinquent or defaults). The official name of this borrowing group is Tiên Kha (2).
10114060011

About the Other Borrowers in the Group:
1. Trần Thị Thúy H. is a 28-year-old woman who is requesting a 4.578.000 VND loan to support her business raising livestock. 10114060013
2. Nguyễn Thị N. is a 44-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her business raising livestock. 10114060012
3. Trần Thị G. is a 53-year-old woman who is requesting a 4.142.000 VND loan to support her business running a general store. 10114060015
4. Trần Thị D. is a 35-year-old woman who is requesting a 4.142.000 VND loan to support her business running a food stall. 10114060016
5. Nguyễn Thị K. is a 53-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her business raising livestock. 10114060014

About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam.

Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

M. Nguyễn Thị (10114060011) là 35 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Đông Anh - Hà nội. M. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Tiên Kha (2).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. M. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, M. kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2007, M. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. M. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.876.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.886.000 VND.

Khoản vay sẽ là 5th khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. Trần Thị Thúy H. (10114060013) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.578.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.
2. Nguyễn Thị N. (10114060012) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.
3. Trần Thị G. (10114060015) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.142.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.
4. Trần Thị D. (10114060016) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.142.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.
5. Nguyễn Thị K. (10114060014) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nguyễn Thị, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị, Trần Thị, Trần Thị, Nguyễn Thị



Loan details


Lenders and lending teams



Loan details