A loan helped a member to purchase raw materials needed to manufacture additional products.


Đặng Thị's Group's story

T. Đặng Thị (10105050014) is a 34-year-old female living in the town of Đông Anh, Hà nội. She is the group leader of a five-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Tiên Hội (1).

T. is married and has two school-aged children. She operates a business manufacturing and selling bamboo products to local businesses and community members. She has been engaged in this business for over ten years and earns approximately 3,000,000 VND a month.

In 2006, T. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 4,142,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase raw materials to manufacture additional products.

T. is now requesting a new loan of 4,578,000 VND which will again be used to purchase raw materials to manufacture additional products. The loan will be her 6th from SEDA. She plans to use the additional revenue generated from the business to pay her children’s tuition fees.

About the other borrowers in the group:

1. Lương Thị H. (10105050024) is a 36-year-old female who is requesting a 4,578,000 VND loan to support her business selling home products.

2. Bùi Thị S. (10105050016) is a 47-year-old female who is requesting a 4,578,000 VND loan to support her business selling home products.

3. Phạm Thị N. (10105050018) is a 39-year-old female who is requesting a 4,578,000 VND loan to support her fishing business.

4. Trịnh Thị Thư (10105050015) is a 42-year-old female who is requesting a 4,578,000 VND loan to support her business selling home products.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
T. Đặng Thị (10105050014) là 34 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Đông Anh - Hà nội. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Tiên Hội (1).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng tre cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Vào 2006, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4,142,000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua nguyên liệu thô để sản xuất các sản phẩm bổ sung. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,578,000 VND.

Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Lương Thị H. (10105050024) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4,578,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán hàng gia dụng.

2. Bùi Thị S. (10105050016) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4,578,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán hàng gia dụng.

3. Phạm Thị N. (10105050018) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4,578,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

4. Trịnh Thị Thư (10105050015) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4,578,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán hàng gia dụng.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Đặng Thị, Lương Thị, Bùi Thị, Phạm Thị, Trịnh ThịLoan details


Lenders and lending teamsLoan details