A loan of $1,650 helped a member to purchase raw materials to manufacture additional products.


Phạm Thị's Group's story

A. Phạm Thị (10105030025) is a 48-year-old woman who lives in the town of Đông A. - Hà nội. A. is the leader of a 6-member loan group sponsored by SEDA. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Hội Phụ (2).

A. is married and has 2 school-aged children. To making a living, A. operates a family member's manufacturing business where they make and sell bamboo products to local businesses and community members. A. has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 1.200.000 VND a month from these activities.

In 2006, A. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. A. has successfully repaid a previous loan of 4.028.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase raw materials to manufacture additional products. She is now requesting a new loan of 5.014.000 VND which will be used to purchase raw materials to manufacture additional products. This will be A.'s 5th loan from SEDA. A. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Chử Thị T. (10105030027) is a 51-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her manufacturing business.


2. Nguyễn Thị D. (10105030028) is a 47-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her business selling home products.


3. Đào Thị Thúy L. (10105030030) is a 40-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her manufacturing business.


4. Nguyễn Thị H. (10105030029) is a 29-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her retail store.


5. Vũ Thị T. (10105030026) is a 33-year-old woman who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her business making and selling food.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


A. Phạm Thị (10105030025) là 48 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Đông A. - Hà nội. A. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Hội Phụ (2).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doA. chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng tre cho các doA. nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. A. thực hiện công việc kinh doA. này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, A. kiếm được khoảng 1.200.000 VND. Vào 2006, A. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doA. của cô ấy/ A. ấy. A. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.028.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua nguyên L. thô để sản xuất các sản phẩm bổ sung. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.014.000 VND.


Khoản vay sẽ là 5th khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Chử Thị T. (10105030027) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doA. là vận hành công việc kinh doA. sản xuất.


2. Nguyễn Thị D. (10105030028) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doA. là buôn bán hàng gia dụng.


3. Đào Thị Thúy L. (10105030030) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doA. là vận hành công việc kinh doA. sản xuất.


4. Nguyễn Thị H. (10105030029) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doA. là kinh doA. cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


5. Vũ Thị T. (10105030026) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doA. là sản xuất & buôn bán thức ăn.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các DoA. Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các dA. mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Phạm Thị, Chử Thị, Nguyễn Thị, Đào Thị Thúy, Nguyễn Thị, Vũ ThịLoan details


Lenders and lending teamsLoan details