A loan of $2,600 helped a member to invest in expanding the business.


16-02 Dong Hai Group's story

Tinh Nguyen Thi is a 53-year-old female living in the town of Thanh Hoa. Tinh is the group leader of an eight-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women, a Kiva partner. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02-Dong Hai.

Tinh is married and has two adult children. To make a living, Tinh raises crops. The main source of income for the business comes from planting and harvesting rice for sale. Tinh has been engaged in this business for over 15 years and earns approximately 3.000.000 Vietnamese Dong a month from these activities.

In 2004, Tinh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Tinh has successfully repaid a previous loan of 3.079.800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND, which will also be used to invest in expanding the business. This will be the ninth loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Tinh plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her family's income.

About the other borrowers in the group:

1. Le Thi Lam is a 53-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her service-based business.

2. Le Thi Thuy is a 46-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business of making and selling food.

3. Nguyen Thi Thoi is a 41-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her butcher shop.

4. Tran Thi Tam is a 27-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her food stall.

5. Duong Thi Huong is a 35-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her tailoring business.

6. Nguyen Thi Do is a 43-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to raise livestock.

7. Le Thi Trung is a 54-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to raise livestock.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tinh Nguyen Thi (8) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Tinh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02-Dong Hai (16-06-02).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ trồng & thu hoạch gạo để bán. Tinh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 15 năm. Từ các hoạt động này, Tinh kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2004, Tinh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tinh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 9th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Le Thi Lam (10) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


2. Le Thi Thuy (5) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


3. Nguyen Thi Thoi (51) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng T.t.


4. Tran Thi Tam (59) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


5. Duong Thi Huong (46) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


6. Nguyen Thi Do (12) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


7. Le Thi Trung (49) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Tinh, Lâm, Thuỷ, Thởi, Tấm*, Hương, Đô, Trung
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details