A loan of $1,950 helped a member to purchase additional products to sell.


16.02.04Đông Hải Group's story

Minh Đỗ Thị (34) is a 35-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Minh is the group leader of a six-member group loan offered by Kiva partner, Fund for Thanh Hoa Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 04 Đông Hải (16.02.04 Đông Hải).

Minh is married and has two school-aged children. To make a living, she owns and operates a food stall. The main source of income for the business comes from selling snacks and other delicacies in the local community. Minh has been engaged in this business for over four years and earns approximately 1,800,000 VND a month from these activities.

In 2004, Minh joined Fund for Thanh Hoa Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This loan was used to purchase additional products to sell. Minh is now requesting a new loan of 6,000,000 VND, which will also be used to purchase additional products to sell. The loan will be her ninth from Fund for Thanh Hoa Poor Women. Minh plans to use the additional revenue generated to improve and expand her business.


About the other borrowers in the group

1. T. Thị Mai (98) is a 32-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her food stall.

2. Lê Thị Mai (103) is a 25-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her tailoring business.

3. N. Thị Liên (114) is a 37-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her livestock business.

4. T. Thị Hường (82) is a 29-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her food stall.

5. T. Thị Lệ (29) is a 43-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her general store.


About Fund for Thanh Hoa Poor Women

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Minh Đỗ Thị (34) là 35 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Minh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 04 Đông Hải (16.02.04 Đông Hải).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán thức ăn nhanh & những loại thực phẩm cao cấp khác trong cộng đồng địa phương. Minh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Minh kiếm được khoảng 1.800.000 VND. Vào 2004, Minh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Minh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 9th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. T. Thị Mai (98) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


2. Lê Thị Mai (103) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


3. N. Thị Liên (114) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. T. Thị Hường (82) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


5. T. Thị Lệ (29) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Minh, Mai, Liên, Hường , Mai, Lệ*
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details