A loan of $1,125 helped a member to purchase additional products to sell.


Nguyễn's Group's story

"T. Nguyễn Thị T. (10107010029) is a 33-year-old female living in the town of Đông Anh - Hà Nội. T. is the group leader of a four-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Lực Canh 3 (6).

T. is married and has one infant child. To make a living, T. makes and sells a variety of food products in the local community. T. has been engaged in this business for over seven years and earns approximately $165 a month from this activity.

In 2006, T. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. T. has successfully repaid a previous loan of 4.028.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 4.578.000 VND which will again be used to purchase additional products to sell. This will be her 5th loan from SEDA. T. plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:

1. Lê Thị T. H. (10107010073) is a 28-year-old female who is requesting a 5.014.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. Đinh Thị H. (10107010070) is a 30-year-old female who is requesting a 5.450.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. Diêm Thị T. (10107010044) is a 27-year-old female who is requesting a 5.450.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide micro-finance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


T. Nguyễn Thị T. (10107010029) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Đông Anh - Hà Nội. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Lực Canh 3 (6).


Trong khi không pH. chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại thực phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 7 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2006, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.028.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.578.000 VND.


Khoản vay sẽ là 5th khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Lê Thị T. H. (10107010073) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.014.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Đinh Thị H. (10107010070) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.450.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Diêm Thị T. (10107010044) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.450.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung T. hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Nguyễn, Lê, Đinh, DiêmLoan details


Lenders and lending teamsLoan details