Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyễn's Group
In this Group: Nguyễn, Trương
A. Nguyễn Thị (10102050010) is a 44-year-old woman who lives in the town of Đông A. - Hà Nội. A. is the leader of a 2-member loan group loan sponsored by SEDA. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Xóm Hương (3).

A. is married and has 2 adult children. To making a living, A. operates a family member's livestock business where she raises pigs for sale. A. has been engaged in this business for over 8 years and earns approximately 1.500.000 VND a month from these activities.

In 2004, A. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. A. has successfully repaid a previous loan of 6.148.000 VND from SEDA. She used her previous loan was used to purchase piglets to raise & sell. She is now requesting a loan of 6.322.000 VND to buy piglets to raise & sell. This will be A.'s 6th loan from SEDA. A. plans to use the additional revenue generated from the business to improve her family's living conditions.

The other borrower in the group is Trương Thị H. (10102050011), a 29-year-old woman who is requesting a 4.142.000 VND loan to support her service-based business.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

 


 


 

A. Nguyễn Thị (10102050010) là 44 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Đông A. - Hà Nội. A. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 2 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Xóm Hương (3).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doA. chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. A. thực hiện công việc kinh doA. này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, A. kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2004, A. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doA. của cô ấy/ A. ấy. A. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 6.148.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.322.000 VND.


Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Trương Thị H. (10102050011) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.142.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doA. là vận hành công việc kinh doA. trên cơ sở dịch vụ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các DoA. Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các dA. mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 150
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 18,265.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Nguyễn's Group's $575 loan helped a member to buy piglets to raise and sell.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Nov 22, 2009
Listed
Dec 14, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jan 20, 2011