A loan of $575 helped a member to buy piglets to raise and sell.


Nguyễn's Group's story

A. Nguyễn Thị (10102050010) is a 44-year-old woman who lives in the town of Đông A. - Hà Nội. A. is the leader of a 2-member loan group loan sponsored by SEDA. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Xóm Hương (3).

A. is married and has 2 adult children. To making a living, A. operates a family member's livestock business where she raises pigs for sale. A. has been engaged in this business for over 8 years and earns approximately 1.500.000 VND a month from these activities.

In 2004, A. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. A. has successfully repaid a previous loan of 6.148.000 VND from SEDA. She used her previous loan was used to purchase piglets to raise & sell. She is now requesting a loan of 6.322.000 VND to buy piglets to raise & sell. This will be A.'s 6th loan from SEDA. A. plans to use the additional revenue generated from the business to improve her family's living conditions.

The other borrower in the group is Trương Thị H. (10102050011), a 29-year-old woman who is requesting a 4.142.000 VND loan to support her service-based business.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

 


 


 

A. Nguyễn Thị (10102050010) là 44 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Đông A. - Hà Nội. A. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 2 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Xóm Hương (3).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doA. chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. A. thực hiện công việc kinh doA. này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, A. kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2004, A. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doA. của cô ấy/ A. ấy. A. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 6.148.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.322.000 VND.


Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Trương Thị H. (10102050011) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.142.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doA. trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doA. là vận hành công việc kinh doA. trên cơ sở dịch vụ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các DoA. Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các dA. mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Nguyễn, TrươngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details