A loan of $1,325 helped a member to purchase raw ingredients needed to make products for sale.


02.03.1.8 Nam Ngạn Group's story

"Huệ Ngô Thị (39) is a 43-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Huệ is the group leader of a four-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.03.1.8 Nam Ngạn (02.03.1.8 Nam Ngạn).


Huệ is married and has two adult children. To make a living, Huệ owns and operates a business selling rice products in the local community. Huệ has been engaged in this business for over fifteen years and earns approximately $165 a month from these activities.


In 2009, Huệ joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation by engaging in business activities. Huệ has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which again will be used to purchase morer raw ingredients needed to make products for sale. This will be her 2nd loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Huệ plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. N. Thị Chinh (40) is a 44-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector running a bakery.


2. Ngô Thị T. Hằng (41) is a 27-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the service sector operating a service-based business.


3. P. Thị Hà (42) is a 43-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Huệ Ngô Thị (39) là 43 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Huệ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02.03.1.8 Nam Ngạn (02.03.1.8 Nam Ngạn).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên T. nhập, mà nguồn T. nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Huệ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 15 năm. Từ các hoạt động này, Huệ kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2009, Huệ đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huệ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Chinh (40) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh lò bánh mì.


2. Ngô Thị T. Hằng (41) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


3. P. Thị Hà (42) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Huệ, Chinh, Hằng, HàLoan details


Lenders and lending teamsLoan details