A loan of $1,350 helped a member to purchase raw ingredients needed to make products for sale.


02.03.1.5 Nam Ngạn Group's story

Hoa P. Thị (24) is a 31 year-old woman living in the town of Thanh Hoá. Hoa is the group leader of a 4 member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 03.1.5 Nam Ngạn (02.03.1.5).

Hoa is married and has 2 school-aged children. To making a living, Hoa owns & operates a business making & selling food. The main source of income for the business comes from selling baked goods in the local community. Hoa has been engaged in this business for over 9 years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

In 2007, Hoa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hoa has successfully repaid a previous loan of 2,442,600 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase raw ingredients needed to make products for sale.

She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. The loan will be the 4th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hoa plans to use the additional revenue generated from the business to pay the tuition fees of her children.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Đỡ (23) is a 59 year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her livestock raising business.

2. N. Thị Tố Hảo (25) is a 59 year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her general store.

3. Lê Thị Chuật (26) is a 42 year-old woman who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her specialized retail store.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

*****************************************************


Hoa P. Thị (24) là 31 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Hoa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 03.1.5 (02.03.1.5).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm nung trong cộng đồng địa phương. Hoa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 9 năm. Từ các hoạt động này, Hoa kiếm được khoảng 3000000 VND. Vào 2007, Hoa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hoa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 2.442.600 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.

Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. Thị Đỡ (23) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. N. Thị Tố Hảo (25) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

3. Lê Thị Chuật (26) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy T.i đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất T.n kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hoa, Đỡ, Hảo, ChuậtLoan details


Lenders and lending teamsLoan details