A loan of $1,700 helped a member to purchase materials for a construction service.


02.06.1.2 Nam Ngạn Group's story

Miễn T. Thị (8) is a 50-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Miễn is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.06.1.2 Nam Ngạn.

Miễn is married and has three adult children. To making a living, Miễn operates a family business in the services sector. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from providing construction services to local community members. Miễn has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 2,000,000 VND a month from these activities.

In 2007, Miễn joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. Miễn has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase materials needed to provide services. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND, which will be used to purchase more materials needed to provide services. The loan will be the fourth loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Miễn plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the other borrowers in the group:

1. Vũ Thi Bàn (9) is a 54-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business making and selling food.

2. N. Thị Hoa (7) is a 39-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.

3. N. Thị Hà (11) is a 44-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the retail sector selling home products.

4. Lê Thị Hiền (10) is a 37-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business making and selling food.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Original text:

Miễn T. Thị (8) là 50 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Miễn là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 06.1.2 Nam Ngạn (02.06.1.2 Nam Ngạn).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ xây dựng cho người dân trong cộng đồng địa phương. Miễn thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Miễn kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2007, Miễn đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Miễn đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua vật tư cần thiết để cung cấp dịch vụ. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.

Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Vũ Thi Bàn (9) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

2. N. Thị Hoa (7) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

3. N. Thị Hà (11) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán hàng gia dụng.

4. Lê Thị Hiền (10) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Miễn, Bàn, Hoa, Hà, HiềnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details