A loan of $525 helped a member to purchase additional products to sell.


02.1.8 Nam Ngan Group's story

Vinh Lê Thị is a 46-year-old female living in the town of T. Hoá. Vinh is the group leader of a three-member group loan offered by T. Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.1.8 Nam Ngạn.

Vinh is married and has two adult children. To make a living, Vinh makes and sells food. The main source of income for her business comes from selling rice products in the local community. Vinh has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1500000 Vietnamese dong a month from these activities.

In 2009, Vinh joined T. Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Vinh is requesting a loan from T. Hoa Fund for Poor Women for the first time. She is requesting a new loan of 3000000 VND, which will be used to purchase additional products to sell. Vinh plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the other borrowers in the group:

1. Lê Thị Phúc is a 59-year-old female who is requesting a 3000000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

2. Lê Thị T. Giang is an 18-year-old female who is requesting a 3000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

About T. Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the T. Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the T. Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

================================

Vinh Lê Thị (47) là 46 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố T. Hoá. Vinh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02.1.8 Nam Ngạn.


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Vinh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Vinh kiếm được khoảng 1500000 VND. Vào 2009, Vinh đã tham gia T. Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Vinh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ T. Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ T. Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Lê Thị Phúc (48) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


2. Lê Thị T. Giang (49) là 18 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về T. Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo T. Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh T. Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Vinh, Phúc, GiangLoan details


Lenders and lending teamsLoan details