A loan of $2,175 helped a member to purchase raw materials to manufacture additional products.


Chu's Group's story

"L. Chu Thị is 22 years old and lives in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. L. is the group leader of a seven-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is An Ninh 1 - Nhóm 06 (6).

L. is married and has two infant-aged children. To make a living, L. owns and operates a business of manufacturing and selling aluminum products to local businesses and community members. L. has been engaged in this business for over three years and earns approximately $260 a month from these activities.

In 2007, L. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. L. has successfully repaid a previous loan of 4.256.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase raw materials to manufacture additional products. She is now requesting a new loan of 6.048.000 VND which again will be used to purchase raw materials to manufacture additional products. This will be her third loan from SEDA. L. plans to use the additional revenue that is generated to expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:

1. Nguyễn Thị T. is 55 years old. She is requesting a 6.048.000 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.

2. Nguyễn Thị O. is 19 years old and is requesting a 6.048.000 VND loan to support her business in the retail sector operating a clothing business.

3. Nguyễn Thị X. is 31 years old. She is requesting a 6.048.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

4. Nguyễn Thị H. T. is a 24 years old and is requesting a 6.048.000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.

5. Lê Thị T. is 44 years old. She is requesting a 3.360.000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.

6. Chu Thị S. is 24 years old and is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide micro-finance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


L. Chu Thị (20213010024) là 22 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. L. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là An Ninh 1 - Nhóm 06 (6).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh dO. chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng nhôm cho các dO. nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. L. thực hiện công việc kinh dO. này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, L. kiếm được khoảng 5.000.000 VND. Vào 2007, L. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh dO. của cô ấy/ anh ấy. L. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.256.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua nguyên liệu thô để sản xuất các sản phẩm bổ sung. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.048.000 VND.


Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị T. (20213010063) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh dO. là sản xuất & buôn bán thức ăn.


2. Nguyễn Thị O. (20213010027) là 19 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh dO. là vận hành công việc kinh dO. quần áo.


3. Nguyễn Thị X. (20213010028) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh dO. là buôn bán quầy thực phẩm.


4. Nguyễn Thị H. T. (20213010023) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh dO. là sản xuất & buôn bán thức ăn.


5. Lê Thị T. (20213010025) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.360.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh dO. là kinh dO. cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


6. Chu Thị S. (20213010062) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh dO. là sản xuất & buôn bán thức ăn.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các DO. Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Chu, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Lê, ChuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details