A loan of $1,600 helped a member to purchase raw ingredients needed to make products for sale.


Dương's Group's story

A. Dương Thị (20213010011) is a 28-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc N.. A. is the group leader of a five-member group loA. offered by SEDA. While each member of the group receives A. individual loA., they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is A. N. 04 (4).

A. is married and has three school-aged children. She owns and operates a business making and selling dried goods in the local community. She has been engaged in this business for over five years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

In 2008, A. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loA. of 4,704,000 VND from SEDA. This previous loA. was used to purchase raw ingredients needed to make products for sale.

A. is now requesting a new loA. of 6,048,000 VND which will again be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. The loA. will be her 3rd loA. from SEDA. A. plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Đỗ Thị M. (20213010012) is a 26-year-old male who is requesting a 6,048,000 VND loA. to support his furniture-making business.

2. Nghiêm Thị M. (20213010014) is a 40-year-old female who is requesting a 6,048,000 VND loA. to support her business making and selling food.

3. Nguyễn Thị N. (20213010013) is a 38-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loA. to support her business raising livestock.

4. Nguyễn Thị H. (20213010015) is a 38-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loA. to support her business raising livestock.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loA. was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
A. Dương Thị (20213010011) là 28 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc N.. A. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là A. N. 04 (4).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm sấy khô trong cộng đồng địa phương. A. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, A. kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Vào 2008, A. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. A. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4,704,000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,048,000 VND.

Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Đỗ Thị M. (20213010012) là 26 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,048,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

2. Nghiêm Thị M. (20213010014) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,048,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

3. Nguyễn Thị N. (20213010013) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. Nguyễn Thị H. (20213010015) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Dương, Đỗ, Nghiêm, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details