A loan of $1,700 helped a member to invest in expanding the business.


02.10.1.1 Group's story

Thanh N. Thị (10.0001) is 53 years old and lives in the town of Thanh Hóa. Thanh is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 10.1 Nam Ngạn (02.10.1.1).
Thanh is married and has 2 adult children. To making a living, Thanh owns and operates a business making and selling food. The main source of income for the business comes from selling Pho (Vietnamese noodle soup) in the local community. Thanh has been engaged in this business for over 4 years and earns approximately 2.000.000 VND a month from these activities.


In 2009, Thanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Thanh has successfully repaid a previous loan of 1.626.900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND which will be used to invest in expanding the business. Thanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Đỗ Thị Lan (10.0004) is a 59 year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her livestock business.


2. N. Thị Kiệm (10.0002) is a 49 year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her livestock business.


3. Ngô Thị Tuyết (10.0005) is a 41 year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her food stall.


4. N. Thị Cành (10.0003) is a 63 year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her food stall.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Thanh N. Thị (10.0001) là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hóa. Thanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 10.1 Nam Ngạn (02.10.1.1).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán Phở trong cộng đồng địa phương. Thanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Thanh kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2009, Thanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Thanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1.626.900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Đỗ Thị Lan (10.0004) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. Thị Kiệm (10.0002) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Ngô Thị Tuyết (10.0005) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


4. N. Thị Cành (10.0003) là 63 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Thanh, Lan, Kiệm, Tuyết , CànhLoan details


Lenders and lending teamsLoan details