A loan of $1,350 helped a member to purchase additional products to sell.


021 Quảng Hưng Group's story

"Hồng N. Thị is a 29-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Hồng is the group leader of a four-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 21 (021 Quảng Hưng).

Hồng is married and has two school-aged children. To make a living, Hồng owns and operates a general store. The main source of income for the business comes from selling daily-use products such as shampoo, soap and toothpaste in the local community. Hồng has been engaged in this business for over six years and earns approximately 1400000 (~80$) VND a month from these activities.

In 2005, Hồng joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hồng has successfully repaid a previous loan of 2442600 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 6000000 VND which will also be used to purchase additional products to sell. This will be her seventh loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hồng plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Nhâm (63) is a 32 year-old female who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

2. N. Thị Bo (29) is a 53 year-old female who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

3. N. Thị Xuân (23) is a 45 year-old female who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women: The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hồng N. Thị (57) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Hồng là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 21 (021 Quảng Hưng).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm như dầu gội đầu, xà bông & kem đánh răng trong cộng đồng địa phương. Hồng thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, Hồng kiếm được khoảng 1400000 VND. Vào 2005, Hồng đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hồng đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 2442600 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6000000 VND.


Khoản vay sẽ là 7th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Nhâm (63) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


2. N. Thị Bo (29) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


3. N. Thị Xuân (23) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Hồng, Nhâm, Bo, XuânLoan details


Lenders and lending teamsLoan details