A loan of $1,350 helped a member to invest in renovating the business.


018 Quảng Hưng Group's story

Hương N. Thị (65) is a 27 year old woman living in the town of Thanh Hóa. Hương is the group leader of a 4-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 018 Quảng Hưng (18.02.018).

Hương is married and has 2 school-aged children. To make a living, Hương operates a family member's manufacturing business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from manufacturing and selling aluminum products to local businesses and community members. Hương has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 1.500.000 VND a month from these activities.

In 2005, Hương joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hương has successfully repaid a previous loan of 2.442.600 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND which will be used to invest in renovating the business. The loan will be the 7th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hương plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. P. Thị Thu (81) is a 51 year old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.
2. Lê Thị Lý (69) is a 25 year old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.
3. N. Thị Liễu (78) is a 31 year old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the province of Thanh Hoa.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Hương N. Thị (65) là 27 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hóa. Hương là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là 018 Quảng Hưng (18.02.018).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng nhôm cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Hương thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hương kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2005, Hương đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hương đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 2.442.600 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.

Khoản vay sẽ là 7th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. P. Thị Thu (81) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.
2. Lê Thị Lý (69) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.
3. N. Thị Liễu (78) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

If you would like to translate the Vietnamese text above, please visit the free online translator offered by Vdict.com.

In this group: Hương, Thu, Lý, LiễuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details