A loan of $1,450 helped a member to purchase livestock.


Nguyễn's Group's story

T. Nguyễn Thi's main source of income comes from operating a family member's business raising cattle. She is a 33-year-old woman living in the town of Yên Phong – Bắc Ninh. T. is married and has three school-age children. T. has been in this business for over eight years and earns approximately 2.500.000 VND a month.


T. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. T. is requesting a first loan of 5.152.000 VND from SEDA which will be used to purchase livestock to raise and sell. T. plans to use the additional revenue to improve and expand her business.


T. is the leader of a five member group accessing a loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Tiên Trà 1 (8).
No. 20211040039


About the Other Borrowers in the Group:
1. Trần Thị K. is a 40 year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business raising livestock.
No. 20211040040


2. Nguyễn Sỹ K. is a 38 year-old man who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his business raising livestock.
No. 20211040041


3. Trần K. Q. is a 28 year-old man who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his business making furniture.
No. 20211040042


4. Nghiêm Thị Huệ is a 46 year-old woman who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business raising livestock.
No. 20211040043


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


T. Nguyễn Thi (20211040039) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Tiên Trà 1 (8).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 2.500.000 VND. T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. Trần Thị K. (20211040040) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Nguyễn Sỹ K. (20211040041) là 38 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Trần K. Q. (20211040042) là 28 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Nghiêm Thị Huệ (20211040043) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nguyễn, Trần, Nguyễn, Trần, NghiêmLoan details


Lenders and lending teamsLoan details