A loan of $2,925 helped a member to purchase raw ingredients.


Bùi's Group's story

L. Bùi Thị (20213050016) is a 40-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. L. is the group leader of a nine-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đức Lân 03 (3).


L. is married and has three school-aged children. To make a living, L. owns & operates a business selling dried goods in the local community. L. has been engaged in this business for over six years and earns approximately 2.500.000 VND a month from these activities.


In 2008, L. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. L. has successfully repaid a previous loan of 4.704.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. She is now requesting a new loan of 6.048.000 VND, which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. The loan will be the third loan taken out by L. from SEDA. L. plans to use the additional revenue generated from the business to pay her children's tuition fees.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Tô Thị X. (20213050017) is a 32-year-old female who is requesting a 6.048.000 VND loan to support her specialized retail store.


2. Vũ Thị T. (20213050018) is a 34-year-old female who is requesting a 6.048.000 VND loan to support her business making & selling food.


3. Vũ Thị H. (20213050019) is a 33-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business making & selling food.


4. Tô Thị L. (20213050020) is a 33-year-old female who is requesting a 6.048.000 VND loan to support her specialized retail store.


5. Chu Thị T. (20213050021) is a 35-year-old female who is requesting a 6.048.000 VND loan to support her specialized retail store.


6. Bùi Thị T. (20213050022) is a 25-year-old female who is requesting a 6.048.000 VND loan to support her furniture-making business.


7. Nghiêm Thị H. (20213050023) is a 27-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her specialized retail store.


8. Tô Thị Phương (20213050024) is a 32-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her specialized retail store.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


L. Bùi Thị (20213050016) là 40 tuổi nữ. Cô ấy sống ở T. phố Yên Phong - Bắc Ninh. L. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các T. viên. Mặc dù mỗi T. viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các T. viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đức Lân 03 (3).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm sấy khô trong cộng đồng địa phương. L. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, L. kiếm được khoảng 2.500.000 VND. Vào 2008, L. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. L. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.704.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các T. phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.048.000 VND.


Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Tô Thị X. (20213050017) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. Vũ Thị T. (20213050018) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


3. Vũ Thị H. (20213050019) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


4. Tô Thị L. (20213050020) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


5. Chu Thị T. (20213050021) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


6. Bùi Thị T. (20213050022) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.048.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


7. Nghiêm Thị H. (20213050023) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


8. Tô Thị Phương (20213050024) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Bùi, Tô, Vũ, Vũ, Tô, Chu, Bùi, Nghiêm, TôLoan details


Lenders and lending teamsLoan details