A loan of $1,550 helped a member to invest in expanding the business.


Nghiêm's Group's story

L. Nghiêm Thị (20201020043) is a 48-year-old woman living in the town of Yên Phong, Bắc Ninh. L. is the group leader of a 5-member group L. offered by SEDA. While each member of the group receives an individual L., they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Nghiêm xá 03 (3).

L. is married and has 1 school-aged child. To making a living, L. owns & operates a butcher shop. The main source of income for the business comes from butchering & selling pork in the local community. L. has been engaged in this business for over 19 years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

In 2007, L. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. L. has successfully repaid a previous L. of 2,006,000 VND from SEDA. This previous L. was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new L. of 6,944,000 VND, which will be used to invest in expanding the business. The L. will be the 4th L. taken out by the borrower from SEDA. L. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. Nghiêm Thị L. (20201020044) is a 26-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND L. to support her business in the agriculture sector, raising livestock.

2. Nguyễn Thị S. (20201020045) is a 24-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND L. to support her handicraft business.

3. Nghiêm Thị Huệ (20201020046) is a 29-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND L. to support her furniture making business.

4. Nguyễn Thị Lý (20201020047) is a 25-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND L. to support her business in the agriculture sector, raising livestock.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this L. was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in English while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


L. Nghiêm Thị (20201020043) là 48 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. L. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Nghiêm xá 03 (3).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ giết mổ & bán T.t heo trong cộng đồng địa phương. L. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 19 năm. Từ các hoạt động này, L. kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2007, L. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện S. hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. L. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 2.006.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.944.000 VND.


Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nghiêm Thị L. (20201020044) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Nguyễn Thị S. (20201020045) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.


3. Nghiêm Thị Huệ (20201020046) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Nguyễn Thị Lý (20201020047) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Nghiêm, Nghiêm, Nguyễn, Nghiêm, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details