A loan of $1,425 helped a member business renovation.


012-Quảng Hưng Group's story

Lương P. Thị is a 35-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Lương is the group leader for a four-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 012-Quảng Hưng.


Lương is married and has two school-aged children. To making a living, Lương is starting an art handicraft business. The main source of income for the business comes from selling general handicrafts to tourists and local community members. Lương has just started operating this business and earns approximately VND 1,500,000 per month from these activities.


In 2005, Lương joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Lương has successfully repaid a previous loan of VND 2,442,600 from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This loan was used to invest in expanding her business. She is now requesting a new loan of VND 6,000,000 which will be used to invest in renovating the business. The loan will be the sixth loan taken out by Lương from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Lương plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the other borrowers in the group:


1. Đào (H. Thị) is a 25-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business making and selling food.


2. Hà (N. Thị) is a 27-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.


3. Hằng (Vũ Thị) is a 24-year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:


The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


-------------------------------------------------
Lương P. Thị (57) là 35 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Lương là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 012-Quảng Hưng (18.01.012).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán hàng mỹ nghệ thông thường cho du khách và người dân trong cộng đồng địa phương. Lương has just started operating this business. Từ các hoạt động này, Lương kiếm được khoảng 1500000 VND. Vào 2005, Lương đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Lương đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 2,442,600 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.Về Những Người vay khác trong Nhóm:1. Đào (H. Thị) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.2. Hà (N. Thị) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


3. Hằng (Vũ Thị) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:


Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."


If you would like to translate the Vietnamese text above, please visit the free online translator offered by Vdict.com

In this group: Lương, Đào, Hà, HằngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details