A loan of $2,125 helped a member to purchase baby livestock.


026 Quảng Hưng Group's story

Cúc Vũ Thị is a 47 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Cúc is the group leader of a six-member group loan request offered by Kiva partner the Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 26 (026 Quảng Hưng).


Cúc is married and has three school-aged children. To make a living, Cúc operates a family member's livestock raising business. While not the only means for generating revenue, the main source of income comes primarily from raising cattle for sale. Cúc has been doing this business for over five years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.


In 2005, Cúc joined Kiva Partner the Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Cúc has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from the Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and sell. She is now requesting a loan of 6,000,000 VND which will be used to purchase baby livestock to raise and sell. The loan will be her seventh loan from Kiva partner the Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cúc plans to use the additional revenue to improve her general living conditions.


About the other borrowers in the group:


1. N. Thị Vấn is a 36 year-old female requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.


2. Ngô Thị Hà is a 28 year-old female requesting a 6,000,000 VND loan to support her livestock raising business.


3. H. Thị Lan is a 27 year-old female requesting a 6,000,000 VND loan to support her service-based business.


4. N. Thị Phượng is a 34 year-old female requesting a 6,000,000 VND loan to support her livestock raising business.


5. P. Thị Lâm is a 27 year-old female requesting a 6,000,000 VND loan to support her livestock raising business.


About the Thanh Hoa Fund for Poor Women:


The mission of the Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas of Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Cúc Vũ Thị (53) là 47 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Cúc là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 26 (026 Quảng Hưng).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Cúc thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Cúc kiếm được khoảng 3000000 VND. Vào 2005, Cúc đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Cúc đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 7th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Vấn (78) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


2. Ngô Thị Hà (74) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. H. Thị Lan (73) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


4. N. Thị Phượng (75) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. P. Thị Lâm (87) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:


Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.


."If you would like to translate the Vietnamese text above, please visit the free online translator offered by Vdict.com.

In this group: Cúc, Vấn, Hà, Lan, Phượng, LâmLoan details


Lenders and lending teamsLoan details