A loan of $2,125 helped a member to invest in expanding their businesses.


05-Đông Sơn Group's story

"Liên Lê Thị (48) is a 46 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Liên is the group leader of a 6-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 05-Đông Sơn (10.13.05).
Liên is married and has 2 school-aged children. To make a living, Liên owns and operates a business making and selling food. The main source of income for the business comes from selling a variety of food products in the local community. Liên has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 1.500.000 VND a month from these activities.
In 2005, Liên joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Liên has successfully repaid a previous loan of 3.079.800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6.000.000 VND which will also be used to invest in expanding the business. This will be the 7th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Liên plans to use the additional revenue generated from the business to pay the tuition fees of her children.
About the Other Borrowers in the Group:
1. T. Thị Thu (44) is a 59-year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the retail sector, running a general store.
2. Đỗ Thị Tân (131) is a 49-year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector, making and selling food.
3. N. Thị Vân (152) is a 28-year-old woman who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector, making and selling food.
4. Trịnh Thị Thu (213) is a 42-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the services sector, operating a tailoring business.
5. Lê Thị Nương (42) is a 40-year-old female who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector, making and selling food.
About Thanh Hoa Fund for Poor Women:The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.
Liên Lê Thị (48) là 46 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Liên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 05-Đông Sơn (10.13.05).
Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại thực phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. Liên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Liên kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2005, Liên đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Liên đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.Khoản vay sẽ là 7th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.
Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. T. Thị Thu (44) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.
2. Đỗ Thị Tân (131) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.
3. N. Thị Vân (152) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.
4. Trịnh Thị Thu (213) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.
5. Lê Thị Nương (42) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.
Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Liên, Thu, Tân, Vân, Thu, NươngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details