A loan of $1,400 helped a member to purchase raw ingredients for selling fried foods.


Nguyễn's Group's story

P. Nguyễn Thị is a 33-year-old woman living in the town of Yên Phong, Bắc Ninh. P. is married and has two school-age children. To make a living, P. operates a family member's business primarily making and selling fried foods in the local community. P. has been in this business for over five years and earns approximately 3,500,000 VND a month.


P. is the leader of a five member group seeking a loan from SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ngô Nội 05 (5).


P. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living conditions and enable her to engage in business activities. P. is requesting a loan from SEDA for the first time. She is requesting a loan of 4,256,000 VND which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. P. plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her family's income.
No. 20211020026.


About the Other Borrowers in the Group:
1. Nguyễn Thị Y. is a 35-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business running a general store.
No.20211020027.


2. Nguyễn Thị L. is a 43-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.
No. 20211020028.


3. Ngô Thị T. is a 26-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her furniture-making business.
No. 20211020029.


4. Nguyễn Thị O. is a 40-year-old woman who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business running a general store.
No. 20211020030.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


P. Nguyễn Thị (20211020026) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. P. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ngô Nội 05 (5).


Trong khi không phải chỉ có các P. thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh dO. chủ yếu từ buôn bán các loại thực phẩm chiên trong cộng đồng địa P.. P. thực hiện công việc kinh dO. này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, P. kiếm được khoảng 3.500.000 VND. P. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh dO. của cô ấy/ anh ấy. P. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.256.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. Nguyễn Thị Y. (20211020027) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh dO. là kinh dO. cửa hàng bách hóa.


2. Nguyễn Thị L. (20211020028) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh dO. là chăn nuôi gia súc.


3. Ngô Thị T. (20211020029) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh dO. là vận hành công việc kinh dO. chế tạo hàng nội thất.


4. Nguyễn Thị O. (20211020030) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh dO. là kinh dO. cửa hàng bách hóa.


Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các DO. Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Ngô, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details