A loan of $1,750 helped a member to purchase additional products to sell.


Lưu's Group's story

H. Lưu Thị is a 27-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. H. is the group leader of a six-member group through SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Phù Lưu 06.


H. is married and has two school-aged children. To make a living, H. owns and operates a general store. While not the onL. means for generating revenue, the main source of income for the business comes primariL. from selling daiL. use products such as shampoo, soap and toothpaste in the local community. H. has been engaged in this business for more than five years and earns approximateL. 2,500,000 VND a month from these activities.


In 2008, H. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. H. has successfulL. repaid a previous loan of 3,186,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 5,152,000 VND, which will be used to purchase additional products to sell. H. plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her famiL.'s income.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Nguyễn Thị L. is a 25-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


2. Nguyễn Thị T.nh is a 23-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a furniture making business.


3. Nguyễn Thị H. is a 33-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.


4. Trần Thị T. is a 36-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


5. Nguyễn Thị D. is a 27-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a furniture making business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costL., Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


H. Lưu Thị là 27 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. H. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Phù Lưu 06 (6).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm như dầu gội đầu, xà bông & kem đánh răng trong cộng đồng địa phương. H. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, H. kiếm được khoảng 2.500.000 VND. Vào 2008, H. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. H. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.186.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị L. là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


2. Nguyễn Thị T.nh là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


3. Nguyễn Thị H. là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


4. Trần Thị T. là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


5. Nguyễn Thị D. là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Lưu, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, Trần, Nguyễn



Loan details


Lenders and lending teams



Loan details