A loan of $1,700 helped a member to purchase fertilizers such as manure.


01-Đông Hải Group's story

Liên T. Thị is 39 and lives in the town of Thanh Hoá. Liên is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 01-Đông Hải (16-03-001).

Liên is married and has three school-aged children. To make a living, Liên raises crops. The main source of income for the business comes primarily from planting and harvesting rice for sale. Liên has been engaged in this business for more than 25 years and earns approximately 1500000 Vietnamese dong (approximately $84) a month from these activities.

In 2004, Liên joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Liên has successfully repaid a previous loan of 3079800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase fertilizers, such as manure. She is now requesting a new loan of 6000000 VND, which will also be used to purchase fertilizer. The loan will be the tenth taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Liên plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. N. Thị Tâm, 47, is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

2. Lê Thị Hồng, 25, is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

3. N. Thị Hoan, 51, is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

4. Lê Thị Nhật, 51, is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Liên T. Thị (19) là 39 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Liên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 01-Đông Hải (16-03-001).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ trồng & thu hoạch gạo để bán. Liên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 25 năm. Từ các hoạt động này, Liên kiếm được khoảng 1500000 VND. Vào 2004, Liên đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Liên đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua phân bón như phân chuồng. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 10th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Tâm (21) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


2. Lê Thị Hồng (104) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


3. N. Thị Hoan (22) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


4. Lê Thị Nhật (105) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Liên, Tâm, Hồng, Hoan, NhậtLoan details


Lenders and lending teamsLoan details