A loan of $1,500 helped a member to purchase livestock feed and other supplies.


Nguyễn's Group's story

B. Nguyễn Thị (20201060042) is a 37 year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. B. is the group leader of a 5-member loan group offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Trác Bút 06 (6).
B. is married and has 2 school-aged children. To making a living, B. owns and operates a business venture in the agriculture sector, raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from raising chickens for sale. B. has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 5.500.000 vnd a month from these activities.
On 12/16/2008, B. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. B. has successfully repaid a previous loan of 3.186.000 vnd from SEDA. This previous loan was used to expand shelter for the borrower's livestock. She is now requesting a new loan of 5.152.000 vnd which will be used to purchase livestock feed and other supplies. This will be the 2nd loan taken out by the borrower from SEDA. B. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.
About the Other Borrowers in the Group:
1. Nguyễn Thị B. (20201060044) is a 34 year-old woman who is requesting a 5.600.000 vnd loan to support her business in the arts sector operating a handicraft business.
2. Mẫn Thị T. (20201060045) is a 33 year-old woman who is requesting a 5.152.000 vnd loan to support her business operating a specialized retail store.
3. Mẫn Thị P. (20201060046) is a 26 year-old woman who is requesting a 5.600.000 vnd loan to support her business in the manufacturing sector operating a furniture-making business.
4. Nguyễn Thị G. (20201060051) is a 26 year-old woman who is requesting a 5.152.000 vnd loan to support her business operating a specialized retail store.
About SEDA:The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide micro-finance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.
*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


B. Nguyễn Thị (20201060042) là 37 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. B. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Trác Bút 06 (6).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. B. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, B. kiếm được khoảng 5.500.000 vnd. Vào 16/12/2008, B. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. B. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.186.000 vnd từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mở rộng chuồng cho gia súc của người vay. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 vnd.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Nguyễn Thị B. (20201060044) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.600.000 vnd. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.


2. Mẫn Thị T. (20201060045) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 vnd. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. Mẫn Thị P. (20201060046) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.600.000 vnd. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Nguyễn Thị G. (20201060051) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 vnd. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Nguyễn, Nguyễn, Mẫn, Mẫn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details