Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyễn's Group
In this Group: Nguyễn, Ngô, Trương, Trương, Nguyễn, Trương
Nụ Nguyễn Thị (20203050077) is a 30-year-old female living in the town of Yên Phong, Bắc Ninh. Nụ is the group leader of a 6-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ô Cách 14 (14).

Nụ is married and has three school-aged children. She works in someone else's business place operating a handicraft business, primarily selling wood handicrafts to tourists and local community members. Nụ has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,500,000 VND a month.

Nụ joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is requesting a loan for the first time from SEDA. She is requesting a loan of 5,152,000 VND which will be used to invest in expanding her business. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Ngô Thị H. (20203050078) is a 26-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business running a general store.

2. Trương Thị L. (20203050079) is a 27-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business raising livestock.

3. Trương Thị T. (20203050080) is a 24-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her service-based business.

4. Nguyễn Thị H. (20203050081) is a 22-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her business operating a specialized retail store.

5. Trương Thị L. (20203050082) is a 19-year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her furniture-making business.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************

Nụ Nguyễn Thị (20203050077) là 30 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. Nụ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Ô Cách 14 (14).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán hàng mỹ nghệ bằng gỗ cho du khách và người dân trong cộng đồng địa phương. Nụ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Nụ kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Nụ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Nụ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Ngô Thị H. (20203050078) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

2. Trương Thị L. (20203050079) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Trương Thị T. (20203050080) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

4. Nguyễn Thị H. (20203050081) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

5. Trương Thị L. (20203050082) là 19 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

Additional Information

About SEDA:

The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 74
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 17,785.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of Nguyễn's Group's $1,750 loan helped a member to invest in expanding her business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
May 21, 2009
Listed
Jul 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 15, 2010