A loan of $1,675 helped a member to purchase baby livestock to raise and sell.


Trương's Group's story

T. Trương Thị (20203050031) is a 56-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. T. is the group leader of a 6-member group loan offered by DINARI. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ô Cách 06 (6).

T. is married and has three adult children. T. raises cattle for sale and has been engaged in this business for over eight years.

T. joined DINARI to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is now requesting a loan of 5,152,000 IDR which will be used to purchase baby livestock to raise and sell. The loan will be her first loan from DINARI. T. plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Trương Thị L. (20203050032) is a 45-year-old female who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her livestock-raising business.

2. Trương Thị T. (20203050033) is a 40-year-old female who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her livestock-raising business.

3. Nguyễn Thị P. (20203050034) is a 50-year-old female who is requesting a 3,808,000 IDR loan to support her livestock-raising business.

4. Nguyễn Thị T. (20203050035) is a 34-year-old female who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her livestock-raising business.

5. Nguyễn Thị N. (20203050036) is a 25-year-old female who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her service-based business.


About DINARI:
The mission of DINARI is to strive for the preservation of the environment, to empower the poor, and to provide socio-economic development opportunities to small business owners.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************

T. Trương Thị (20203050031) là 56 tuổi nữ. Cô ấy sống ở T. phố Yên Phong - Bắc Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các T. viên. Mặc dù mỗi T. viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá N., nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các T. viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là Ô Cách 06 (6).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 8 năm. 0 T. đã tham gia DINARI để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 IDR.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ DINARI.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Trương Thị L. (20203050032) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Trương Thị T. (20203050033) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Nguyễn Thị P. (20203050034) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.808.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. Nguyễn Thị T. (20203050035) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. Nguyễn Thị N. (20203050036) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

Về DINARI:
Nhiệm vụ của DINARI là cố gắng giữ giàn một môi trường cho phép người nghèo và tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho những chủ doanh nghiệp nhỏ.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Trương, Trương, Trương, Nguyễn, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details