A loan of $1,700 helped a member to purchase baby livestock to raise and sell.


Đỗ's Group's story

Hà Đỗ Thị (20203050025) is a 25-year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Hà is the group leader of a 6-member group loan offered by DINARI. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Ô Cách 05 (5).

Hà is married and has two infant children. Hà raises chickens for sale and has been engaged in this business for over four years, earning approximately 3,000,000 IDR a month.

Hà joined DINARI to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is now requesting a loan of 5,152,000 IDR which will be used to purchase baby livestock to raise and sell. The loan will be her first loan from DINARI. She plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her family's income.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Nguyễn Thị T. (20203050026) is a 42-year-old woman who is requesting a 4,256,000 IDR loan to support her business raising livestock.

2. Trương Thị V. (20203050027) is a 29-year-old woman who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her furniture-making business.

3. Trương Thị Tỵ (20203050028) is a 49-year-old woman who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her business raising livestock.

4. Nguyễn Thị M. (20203050029) is a 38-year-old woman who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her business raising livestock.

5. Nguyễn Thị M. (20203050030) is a 40-year-old woman who is requesting a 5,152,000 IDR loan to support her business raising livestock.


About DINARI:
The mission of DINARI is to strive for the preservation of the environment, to empower the poor, and to provide socio-economic development opportunities to small business owners.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************

Hà Đỗ Thị (20203050025) là 25 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Yên Phong - Bắc Ninh. Hà là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là Ô Cách 05 (5).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gà để bán. Hà thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Hà kiếm được khoảng 3.000.000 IDR. Hà đã tham gia DINARI để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 IDR.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ DINARI.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Nguyễn Thị T. (20203050026) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.256.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Trương Thị V. (20203050027) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận H.nh công việc kinh doanh chế tạo H.ng nội thất.

3. Trương Thị Tỵ (20203050028) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. Nguyễn Thị M. (20203050029) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. Nguyễn Thị M. (20203050030) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 IDR. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về DINARI:
Nhiệm vụ của DINARI là cố gắng giữ giàn một môi trường cho phép người nghèo và tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho những chủ doanh nghiệp nhỏ.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Đỗ, Nguyễn, Trương, Trương, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details