A loan of $2,550 helped a member to invest in expanding the business.


005-Đông Sơn Group's story

"Chúc D. Thị (43) is a 51 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Chúc is the group leader of an 8-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 05-Đông Sơn (10.05.005).

Chúc is married and has 1 school-aged child. To making a living, Chúc owns & operates a business making & selling food. She sells a variety of food products in the local community. Chúc has been engaged in this business for over 4 years and earns approximately 1,000,000 Viet Nam Dong (~$56 US) a month from these activities.

In 2004, Chúc joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to engage in business activities. Chúc has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND (~$209 US) from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Her previous loan was used to invest in expanding her business. She is now requesting another loan of 6,000,000 VND which will be used to invest in further expanding her business. This will be the 7th loan taken out by Thanh Hoa Fund for Poor Women. Chúc plans to use the additional revenue generated from the business to supplement her family income.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Đỗ thị Thái (50) is a 46 year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business of making & selling food.

2. T. thị Oanh (58) is a 31 year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business operating a service-based business.

3. Lê Thị Thanh (60) is a 43 year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business of making & selling food.

4. Lê Thị Mậu (37) is a 41 year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business of making & selling food.

5. H. thị Hoà (42) is a 41 year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business of making & selling food.

6. N. Thị Hoà (65) is a 53 year-old female who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business of making & selling food.

7. N. thị Nga (10) is a 40 year-old female who is requesting a 3,000,000 VND loan to support her business raising livestock.

* Mrs. Nga is absent in the picture because she came 5 minutes late and other people in the group had gone back to their business

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: Many FPW borrowers have expressed a desire to borrow larger amounts to make more significant investments in their businesses. In response to this, FPW has recently added a new loan product of 6,000,000 VND with a 20-month term to its Thanh Hoa City branch portfolio.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Chúc D. Thị (43) là 51 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Chúc là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 05-Đông Sơn (10.05.005).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại thực phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. Chúc thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Chúc kiếm được khoảng 1.000.000 VND. Vào 2004, Chúc đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Chúc đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.

Khoản vay sẽ là 7th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Đỗ thị Thái (50) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

2. T. thị Oanh (58) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

3. Lê Thị Thanh (60) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

4. Lê Thị Mậu (37) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

5. H. thị Hoà (42) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

6. N. Thị Hoà (65) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

7. N. thị Nga (10) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva."

In this group: Chúc, Thái, Oanh, Thanh, Mậu, Hoà, Hoà, NgaLoan details


Lenders and lending teamsLoan details